Svalövs kommun

Ekonomi och försörjningsstöd

Utdrag ur socialtjänstlagen, SoL:

"Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialtjänsten för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (annat bistånd) på de villkor som anges i 4 kap."

"Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv."

Rätten till bistånd


Alla som vistas i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är en behovsprövad biståndsform. Rätt till ekonomiskt bistånd kan föreligga om den enskilde saknar förmåga att tillgodose det aktuella behovet. Den enskilde har ansvar för att planera sin ekonomi. Egna tillgångar och resurser ska användas i första hand. Bistånd kan även beviljas i annan form, till exempel budgetrådgivning.
 

Handläggning av ansökan


Vid behov av försörjningsstöd kontakta socialsekreteraren som arbetar i mottagningsfunktionen. Handläggningstiden är cirka 2 veckor från det att en fullständig ansökan inkommit, om inget annat avtalats. Tänk därför på att ta kontakt i god tid.

Läs mer under försörjningsstöd, där finns information om aktuella normer och du kan se hur stor riksnormen är per månad. Hur stor summa du får, beror på din familjs storlek, ålder på hemmavarande barn, dina boendekostnader och egna inkomster.

Publicerad: 2019-01-24

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Kontakt

Ekonomiskt bistånd receptionsstider
Vardagar:
kl.10.00-13.00
(torsdag kl. 10.00-15.00)

Nya ansökningar till försörjningsstöd samt allmänna frågor

Telefontid: måndag och fredag: kl. 10.00-11.00, onsdag kl 09.00-10.00
0418-47 50 66

OBS! Finns det ett ärende aktuellt, kontaktas den egna socialsekreteraren efter överenskommen tid.

Relaterade länkar

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun