Svalövs kommun

Ansöka om insatser

Ungdomar på promenad

Myndighetsenheten
Efter ett politiskt beslut som togs vid årsskiftet 2018/2019 om att dela upp Sektor social omsorg i två verksamheter, social sektor samt vård- och omsorgssektor, föddes myndighetsenheten. Myndighetsenheten är tydligt skild från utförande verksamheter vilket gynnar rättssäkerheten och minskar riskerna för påverkan.

Vi som arbetar på myndigheten är sju handläggare och en myndighetschef. Tre handläggare arbetar med ärenden som avser hemvård, trygghetslarm, matdistribution, särskilt boende, korttidsplats samt övriga insatser som kan ansökas om enligt Socialtjänstlagen ( SoL ), en handläggare arbetar gentemot sjukhusen med hemtagningar av personer vid utskrivning, en handläggare hanterar avgiftsbeslut samt bistår myndighetschef med assisterande uppgifter och två handläggare arbetar med ärenden som inryms under Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ).

Att ansöka om hjälp och stöd
För att få hjälp och stöd gör du en ansökan hos handläggaren på myndighetsenheten. Handläggaren utreder och gör en individuell bedömning av dina behov och prövar vilken hjälp du har rätt till enligt gällande lagstiftning. De lagar som styr är socialtjänstlagen ( SoL ) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ). Ditt ärende handläggs så skyndsamt som möjligt. Handläggningstiden kan variera beroende på vad du har ansökt om. Därefter skickar handläggaren hem ett skriftligt beslut till dig. Beroende på vilken hjälp du ansöker om kan handläggaren behöva träffa dig och/eller begära in intyg som underlag för att kunna göra en bedömning. Om du är missnöjd med beslutet eller tycker det är felaktigt kan du överklaga. Om du överklagar måste det ske inom tre veckor från det datum du tagit del av beslutet. Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet. Om du behöver hjälp med att överklaga kan handläggaren vara dig behjälplig.

Du kan ansöka genom att kontakta en handläggare via telefon, via vår gemensamma e-postadress eller genom att skriva ut och fylla i våra ansökningsblanketter och skicka in till myndighetsenheten.

Äldre man

Avgifter
I kommunen erbjuder vi en rad tjänster som rör hemvård, hemsjukvård och särskilt boende. Avgifterna för tjänsterna varierar beroende på vilken typ av tjänst det är och hur stor vår insats är. I vår broschyr om avgifter kan du se hur avgifterna ser ut för varje tjänst samt få mer ingående information.

Avgiftstak (maxtaxa)
Från den 1 juli 2002 har Sveriges Riksdag beslutat att det ska finnas ett avgiftstak – så kallad maxtaxa – för vad du ska betala.

Det innebär, att hur många vårdtjänster du än har rätt att få, betalar du aldrig mer än en viss summa. Från 1 januari 2019 är den summan 2 089 kronor per månad. Hyra för bostad och dina matkostnader ingår inte i detta belopp.

När du ansökt om och fått en eller flera tjänster får du med posten ett individuellt avgiftsbeslut på hur mycket du ska betala. Summans storlek är beroende av vilka inkomster och utgifter du har, men den blir alltså aldrig högre än 2 089 kr per månad.

Förbehållsbelopp
För att räkna ut din summa använder vi oss av det så kallade förbehållsbeloppet, som är en norm, ett schablonbelopp, för ”normala levnadsomkostnader”. Det är enbart till för att på ett rättvist sätt räkna ut din taxa. Och för att skydda den som har låga inkomster från att betala mer än vad man förmår. Förbehållsbeloppet, och därmed också maxtaxan, ändras år från till år för att följa samhällets prisutveckling.

Publicerad: 2021-10-04

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun