Svalövs kommun

Lagen om stöd och service

Insatser enligt "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)"

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, gäller för:

 • Person med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Den som blivit hjärnskadad som vuxen och därmed fått sin begåvning nedsatt.
 • Den som har stora och varaktiga funktionshinder och därför behöver mycket stöd. Det gäller inte för personer som har svårigheter för att de är gamla.

LSS omfattar 10 olika insatser, 9 § LSS


Nedan beskrivs vilken hjälp och stöd du har möjlighet att få. Insatserna ansöker du om hos LSS handläggarna.
 • Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.
 • Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del av behovet av stöd inte täcks av beviljande assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.
 • Ledsagarservice.
 • Biträde av kontaktperson.
 • Avlösarservice i hemmet.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrarhemmet.
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
 • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.  

Individuell plan 10 § LSS


En person som är beviljad insats enligt LSS kan begära en individuell plan. Planen har som syfte att klargöra behovet av insatser samt underlätta samordningen mellan myndigheter. Planen utgår från personens behov och önskemål.
Publicerad: 2017-08-17

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun