Svalövs kommun

Regler och taxor för barnomsorg

Svalövs kommun erbjuder ett varierat utbud av barnomsorg. Det finns kommunala förskolor och fritidshem samt fristående förskolor och fritidshem med olika pedagogiska inriktningar. Du kan även välja barnomsorg i annan kommun.

Vem har rätt till förskola?

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (Skollagen 8 kap. 5 §).

Rätt till plats i barnomsorgen har barn som är bosatta i Sverige. Med bosatt i Sverige avses de personer som ska vara folkbokförda här enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Med bosatt i Sverige avses även de som anges i 29 kap. 2 § skollagen, nämligen:

  • asylsökande
  • barn som har tidsbegränsat uppehållstillstånd
  • studerar eller arbetar enligt EU-rätten, EES-avtalet eller avtalet om fri rörlighet för personer

Barn tas emot i förskolan från den dagen de fyllt 1 år. Om särskilda skäl utifrån barnets behov finns kan rektor för förskolan besluta att ta emot barnet tidigare.

Förskola 1-5 år

Förskola erbjuds alla barn i åldern 1 – 5 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande har rätt till 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka, på tider som rektor för förskolan beslutar. Syftet med utbildningen i förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Allmän förskola 3-5 år

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola 525 timmar per år, 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Förläggning av tiden beslutas av respektive rektor för förskola. Allmän förskola samordnas med övrig förskoleverksamhet för 1-5-åringar på den förskola du ansöker till. Verksamheten följer grundskolans läsårstider (termins- och lovdagar).

Det är obligatoriskt för kommuner att erbjuda allmän förskola, men det är frivilligt för vårdnadshavarna att låta sitt barn delta i verksamheten. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Öppen förskola

I Svalövs tätort finns en familjecentral med barnmorskemottagning, socialrådgivning, BVC och öppen förskola. Den öppna förskolan, Guldkornet, är en mötesplats för vårdnadshavare tillsammans med sina barn i åldern 0-6 år, eller andra vuxna i barnets närhet. För mer information besök Familjecentralen Guldkornet på Svalöv kommuns hemsida.

Fritidshem för barn i skola upp till 13 år

Verksamheten erbjuder skolbarn en meningsfull fritid, rekreation samt stöd i sin utveckling och lärande medan föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshemmets verksamhet vänder sig till elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Svalövs kommuns regler och taxor för den kommunala barnomsorgen kan du läsa i sin helhet här. Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Publicerad: 2020-12-30

Sidansvarig: Ulrika Bodenäs

Regler och taxor för kommunal barnomsorg

Kontakt

Frågor om förskola:

Central barnomsorgsplacerare
Telefon: 0418-47 54 12
Telefon: 0418-47 53 22

Frågor om fritidshem:

Svalövs tätort
Heleneborgsskolan
Tel: 0418-47 51 18

Teckomatorp
Parksskolan
Tel: 0418-47 52 66

Billeberga/Tågarp
Billeshögsskolan
Tel: 0418-47 53 22

Kågeröd
Lunnaskolan
Tel: 0418-47 53 33

Röstånga
Midgårds skola
Tel: 0435-78 10 02


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun